Naruszenie własności


Artykuł 140 Kodeksu cywilnego mówi, że właściciel może, z wyłączeniem innych osób, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno- gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rzeczą rozporządzać.

W granicach określonych przez społeczno – gospodarcze przeznaczenie gruntu, własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Kodeks cywilny mówi również, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

Własność może być ograniczana wyłącznie na podstawie
  • czynności prawnych (umów dwustronnych lub jednostronnych oświadczeń np. o ustanowieniu służebności),
  • orzeczeń sądowych,
  • decyzji administracyjnych.

Najczęściej właściciel zezwala innym osobom na korzystanie z nieruchomości na podstawie umów: najmu, dzierżawy, użyczenia. W naszym systemie prawnym obowiązuje zasada swobody zawierania umów, które nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
Decyzje administracyjne mogą być wydawane gdy konieczne jest wykonanie robót budowlanych na sąsiedniej nieruchomości lub w celu wybudowania sieci i urządzeń użyteczności publicznej.

W przypadku, gdy do wykonania prac budowlanych niezbędne jest wejście na teren nieruchomości sąsiedniej należy uzyskać zgodę od właściciela tej nieruchomości. Należy z nim ustalić termin wejścia, zakres prac oraz ewentualne wynagrodzenie z tego tytułu. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to inwestor może wystąpić do starostwa o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku, gdy wniosek inwestora zostanie uznany przez właściwy organ, to organ ten określi warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości, zaś inwestor po zakończeniu prac przywróci ją do poprzedniego stanu.

Starosta może również w drodze decyzji zezwolić na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych obiektów niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Wykonanie tych prac musi być zgodne z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeśli wybudowanie urządzeń celu publicznego uniemożliwia właścicielowi korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, może on domagać się wykupienia nieruchomości przez Skarb Państwa lub tego, na czyją rzecz ograniczono prawo własności.

W przypadku jeśli inwestycja nie jest celem publicznym inwestor , który nie ma zgody właściciela na wejście w teren jego nieruchomości i na przeprowadzenie przez nią inwestycji liniowej, może się ubiegać o taką zgodę przed sądem powszechnym.

Właściciel decyduje o tym komu, kiedy i na jakich zasadach pozwoli korzystać ze swojej nieruchomości.
Jeśli jednak zostanie naruszona jego własność przez osoby trzecie może:
jako posiadacz nieruchomości niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni, ale bez stosowania przemocy.
  • żądać, aby ten kto naruszył samowolnie posiadanie, lub ten na czyją korzyść nastąpiło naruszenie, przywrócił stan poprzedni i zaniechał naruszeń, jeśli od dnia naruszenia nie upłynął rok np. usunąć wykonane nielegalnie ogrodzenie.
  • żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą , aby mu ją wydała.
  • żądać od osoby, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przywrócenia stanu zgodnego z prawem (np. jeśli ktoś bezprawnie przejeżdża przez działkę).
  • domagać się od tego, kto posiada w złej wierze, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrotu pożytków oraz odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości.
  • odwołać się od decyzji administracyjnej ograniczającej prawo własności do organu wyższej instancji, a w razie niekorzystnej decyzji – wnieść sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

marzec, 2008SPRAWDŹ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE DOBREBUDOWANIE.PL