Pozwolenie na użytkowanie

 

 

Po zakończeniu prac budowlanych odbywających się na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oaz zgłoszenia z projektem, inwestor składa w nadzorze budowlanym zawiadomienie o zakończeniu inwestycji.

 

Do oświadczenia dołącza:

  • dziennik budowy (oryginał);
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami a także o doprowadzeniu do porządku terenu budowy;
  • protokoły badań i sprawdzeń: przyłącza energetycznego, gazowego, wod.-kan., kanalizacji deszczowej, szczelności szamba, przewodów kominowych, instalacji wewnętrznych: gazowej i elektrycznej, prawidłowości wykonania zjazdu z drogi publicznej;
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku, przyłączy, mediów, szamba,
  • ksero prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
  • ksero uprawnień kierownika budowy i zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów, Urbanistów lub Inżynierów Budownictwa,
  • ksero dokumentu stwierdzającego nadanie numeru domu,
  • inne dokumenty wynikające z warunków pozwolenia na budowę.

Jeśli nadzór w ciągu 14 dni nie zgłosi sprzeciwu można rozpocząć użytkowanie obiektu.

Jeżeli inwestor chce otrzymać pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem inwestycji i wykonaniem wszystkich robót, musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Uzyskanie decyzji jest konieczne w przypadku przystąpienia do użytkowania budynku handlowego czy przemysłowego, albo części inwestycji np. Połowy bliźniaka, gdy druga część pozostanie jeszcze do wykończenia przez drugiego właściciela. Wtedy inwestor składa w nadzorze budowlanym wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Nadzór budowlany wykona w tym wypadku kontrolę obowiązkową. Celem tej kontroli jest sprawdzenie, czy budowa była prowadzona zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z zatwierdzonym projektem budowlanym. O terminie kontroli inwestor powinien być zawiadomiony w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, natomiast obowiązkową kontrolę nadzór powinien przeprowadzić w ciągu 21 dni, również od daty złożenia wniosku. (art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego). Ustawa jednak nie reguluje sytuacji gdy nadzór nie dotrzyma terminu. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie zwłoki organu, stronie przysługuje wniesienie zażalenia do organu wyższego stopnia - czyli do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Nieprzeprowadzenie obowiązkowej kontroli przez nadzór w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku nie uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania budynku. Jeśli nadzór stwierdzi, że inwestor jednak przystąpił do użytkowania przed uzyskaniem pozwolenia, ma prawo do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania. Kara ta dla domu jednorodzinnego wg obowiązującego prawa wynosi 10 tys. zł.

 

czerwiec, 2015

 

SPRAWDŹ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE DOBREBUDOWANIE.PL